Privaatsuspoliitika

KINNITATUD
SA Eesti Kontserdi
käskkirjaga nr 1.1-3/3
25.01.2022

Isikuandmete vastutav töötleja

SA Eesti Kontsert
e-posti aadress: andmekaitse@concert.ee
telefoninumber: +372 614 7700
postiaadress: Andmekaitse, Eesti Kontsert, Estonia pst 4, 10148 Tallinn

PRIVAATSUSPOLIITIKA: ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

1. Isikuandmed ja nende töötlemist reguleerivad õigusaktid
1.1. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad tuvastada füüsilise isiku. Isikuandmete töötlemine Sihtasutuses Eesti Kontsert (edaspidi Eesti Kontsert) on kõik isikuandmetega tehtavad toimingud, välja arvatud toimingud juriidiliste isikute andmetega ning isikuandmete töötlemine veebilehtedel, millele Eesti Kontserdi veebilehtedel viidatakse (välislingid).
1.2. Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
1.3. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Eesti Kontsert töötleb.
1.4. Eesti Kontsert töötleb isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks, järgides isikuandmete kaitse seadust ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärust).

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted:
2.1. Eesti Kontsert lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
2.1.1. seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ausal ja seaduslikul teel;
2.1.2. eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;
2.1.3. minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
2.1.4. kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid kasutatakse muudel eesmärkidel üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
2.1.5. andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed on ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;
2.1.6. turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks rakendatakse turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;
2.1.7. individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti teavitatakse tema kohta kogutavatest andmetest, talle võimaldatakse juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Eesti Kontsert töötleb isikuandmeid ainult enda õiguspäraste põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning ainult sellises ulatuses, mis on nende eesmärkide saavutamiseks vajalik.

4. Andmesubjektid ja andmetöötlus
4.1. Andmesubjektideks on eelkõige Eesti Kontserdi töötajad, koostööpartnerid ja kliendid.
4.2. Eesti Kontsert töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:
4.2.1. töötajatega töölepingus või muudes sisekorda reguleerivates dokumentides sätestatud andmed ulatuses, mis võimaldavad tööõigusest tulenevate kohustuste täitmist;
4.2.2. Eesti Kontserdi kontsertide, etenduste, festivalide ja muude korraldatavate sündmustega, klientide ning koostööpartneritega seotud andmed, mis on vajalikud teenuse osutamiseks, reklaamimiseks ja/või koostöö tegemiseks.
4.3. Eriliigilistest isikuandmetest kogub ja töötleb Eesti Kontsert töötajate terviseandmeid tööõigusest ning sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonna õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5. Isikuandmete allikad ja töötlemise alused
5.1.Isikuandmete allikaks on andmesubjekti poolt esitatav teave.
5.2. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, sh arhiveerimiseks ning statistikaks.
5.3. Isikuandmete töötlemise aluseks võib olla ka andmesubjekti algatus (sh taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue, hinnapäring) või muu pöördumine Eesti Kontserdi poole.

6. Isikuandmete töötlemine teenuste osutamisel
6.1. Eesti Kontsert töötleb isikuandmeid klientidele ja koostööpartneritele osutatavate teenuste raames.
6.2. Selliste teenuste kasutajate isikuandmed saab Eesti Kontsert isikult endalt olenevalt tema kasutatud teenusest ning õigusnõude korral Rahvastikuregistrist. Muuhulgas võib Eesti Kontsert olenevalt teenusest ja teenusekasutaja valikutest töödelda järgmisi andmeid:
6.2.1. andmed isiku tuvastamiseks, sh nimi, isikukood või sünnikuupäev, ID-kaardi number;
6.2.2. kontaktandmed, sh e-posti aadress, telefon, postiaadress;
6.2.3. andmed juriidilise isikuga seotuse kohta, sh esindaja nimi ja seos juriidilise isikuga või füüsilisest isikust ettevõtja andmed;
6.2.4. suhtlusandmed, sh päringute, andmesubjektide taotluste ja teabenõuete sisu, mis on edastatud
e-postiga, kirjaga, sotsiaalmeedias, veebivestluses või telefoni teel;
6.2.5. veebikoosoleku platvormi kaudu pakutavate teenuste kasutamise fakt, koosoleku pikkus, platvormi siseselt kirjutatu;
6.2.6. Eesti Kontserdi kontserdisaalides ja muudes esinemispaikades toimunud avalikel üritustel tehtud fotod ja muud salvestised;
6.2.7. andmed mängudes, konkurssidel ja kampaaniates osalemise kohta, sh võidetud auhinnad;
6.2.8. andmed sõiduki kohta, sh sõiduki registreerimisnumber ja mark;
6.2.9. Eesti Kontserdi territooriumil turvakaamerate salvestised, turvaintsidentide kirjeldused ja nendega seotud isikute seletused.
6.2.10. andmed teenuste kasutamise ja kasutamisega rahulolu kohta, sh kasutatud teenused, teenuste kasutamise aktiivsus ning teenusekasutaja tagasiside;
6.2.11. eriliiki isikuandmed, sh andmed puude liigi ja kestuse kohta erivajadustega isikutele suunatud teenuste kasutamiseks ning tervisega seotud andmed, mille töötlemist nõuavad asjakohased õigusaktid;
6.3. Andmesubjektide isikuandmeid töötleb Eesti Kontsert muuhulgas ka järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
6.3.1. teenuste osutamiseks, sh tellimuste haldamine, tellijaga suhtlemine, päringutele vastamine, ürituste korraldamine, läbiviimine, salvestatuna järelevaatamise võimaldamine – töödeldakse sõlmitud lepingu ettevalmistamiseks ja täitmiseks või nõusoleku alusel;
6.3.2. teenuste kvaliteedi tagamiseks ja tõstmiseks ning teenuste arendamiseks ja tõhustamiseks, küsides tagasisidet – töödeldakse nõusoleku alusel;
6.3.3. Eesti Kontserdi ürituste ja tegevuste kajastamiseks (sotsiaal-)meedias – töödeldakse nõusoleku alusel;
6.3.4. uudiskirjade saatmiseks, Eesti Kontserdi pakutavate teenuste ja ürituste reklaamimiseks, kampaaniate läbiviimiseks – töödeldakse nõusoleku alusel;
6.3.5. teenuste eest tasumise ja võlgnevuste haldamine, sh sissenõudmine – töödeldakse sõlmitud lepingu täitmiseks või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
6.3.6. parkimise korraldamiseks Eesti Kontserdi kasutusse kuuluvatel parkimiskohtadel – töödeldakse nõusoleku alusel;
6.3.7. Eesti Kontserdi territooriumil ja kontserdipaikades sisekorra tagamiseks, vara väärkasutamise ennetamiseks ja kaitsmiseks, töötajate, klientide ja teiste teenusekasutajate turvalisuse tagamiseks – töödeldakse seadustest tulenevate kohustuste või sõlmitud lepingu täitmiseks;
6.3.8. erivajadustega isikutele suunatud teenuste osutamiseks, sh Eesti Kontserdi kontserdipaikades hoonesse sisenemiseks – töödeldakse nõusoleku alusel;
6.3.9. isikuandmete kaitsega seotud andmesubjektide õiguste realiseerimiseks – töödeldakse seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
6.3.10. muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt ametiasutuste, sh õiguskaitseorganite, kohtutäiturite, maksuhaldurite või kohtute nõudmisel – töödeldakse seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7. Küpsiste kasutamine Eesti Kontserdi veebilehtedel
7.1. Eesti Kontsert võib kasutada oma veebilehtedel küpsiseid, et teha veebilehtede kasutamine külastajale mugavaks ning arendada oma veebipõhiseid teenuseid.
7.2. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile,
mis küpsise algul salvestas.
7.3. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
7.4.Veebilehe külastaja saab ise oma veebilehitseja sätetes reguleerida küpsiste teavituste ja salvestamise seadeid ning saab juba salvestunud küpsiseid kustutada.
7.5. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Sel juhul peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid.
7.6. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.
7.7. Küpsiste tüübid
7.7.1. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
7.7.2. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
7.7.3. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
7.7.4. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.
7.8. Eesti Kontserdi poolt kasutatakse veebilehel WordPressi keele-eelistuse sessiooniküpsist “wp-wpml_current_language”.

8. Sotsiaalmeedia kanalid Facebook ja Instagram ning Eesti Kontserdi veebilehel olevad lingid
8.1. Eesti Kontsert kasutab teabe edastamisel ka sotsiaalmeedia kanaleid (Facebook, Youtube, Instagram ) kooskõlas vastavate teenusepakkujate privaatsussätetega. Need teenusepakkujad koguvad, kasutavad ja säilitavad kasutajate isikuandmeid ning arvuti seadistusi, lähtudes oma privaatsussätetest.
8.2. Eesti Kontsert kasutab oma veebilehel sotsiaalmeediavõrgustike Facebook ja Instagram linke. Kui Eesti Kontserdi veebilehte külastades klõpsata vastaval lingil, siis luuakse ühendus Facebooki või Instagramiga. Kui olete lingil klõpsamise ajal Facebooki või Instagrami sisse loginud, saab vastav teenusepakkuja seostada külastuse lingil klõpsanu kontoga. Ühtlasi antakse sel juhul vastavalt Facebookile või Instagramile nõusolek edastada oma andmed, mis salvestatakse. Et sellist andmete kogumist vältida, tuleb enne Eesti Kontserdi veebilehel asuva Facebooki või Twitteri lingi klõpsamist end vastavast sotsiaalmeedia kanalist välja logida või lingile mitte klõpsata.

9. Eesti Kontserdi töötajate, tööle kandideerijate või praktikal viibivate isikute isikuandmed
9.1. Eesti Kontsert töötleb töölepinguliste ja võlaõiguslepinguliste töötajate, praktikantide, tööle või praktikale kandideerijate ja vabatahtlike isikuandmeid.
9.2. Isikuandmed saab Eesti Kontsert isikult endalt ja tema töö põhjal ning osaliselt kolmandatelt isikutelt. Muuhulgas võib Eesti Kontsert töödelda järgmisi isikuandmeid:
9.2.1. andmed isiku tuvastamiseks, sh nimi, isikukood või sünnikuupäev, isikutunnistuse number;
9.2.2. kontaktandmed, sh e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress;
9.2.3. perekonnaliikmete andmed, sh ülalpeetavate nimed ja isikukoodid;
9.2.4. finantsandmed, sh pangakonto number, palga ja toetuste suurus ja muud seotud andmed;
9.2.5. autonumber ja automark;
9.2.6. ameti- või õppealased andmed, sh info hariduse ja/või eelnevate töökohtade kohta ning muu info, mis on kirjas CV-s ja motivatsioonikirjas ning ilmneb töövestluse käigus või soovitajatega vestlemise käigus;
9.2.7. tööalased andmed, sh töö asukoht, ametikoht, töö- ja puhkeaeg ja puhkused, koolituste ja lähetuste info, aastavestluste ja katseaja kokkuvõtted, info töötulemuste kohta;
9.2.8. veebikoosoleku platvormi kaudu pakutavate teenuste kasutamise fakt, koosoleku pikkus, platvormi siseselt kirjutatu;
9.2.9. kujutised turvakaamerates ning muu info, mida saadakse elektrooniliste vahenditega, sh uksekaartide kasutamisel;
9.2.10. kujutised fotodel või videotes, mis on salvestatud Eesti Kontserdi üritustel või kontserdimajades toimunud üritustel;
9.2.11. infosüsteemide kasutamise logid;
9.2.12. andmed töölepingu muutmise, pikendamise, lõpetamise, sh lepingutingimuste rikkumise, kohta;
9.2.13. eriliiki isikuandmed, sh andmed tervise kohta, näiteks tervise- ja haiguspäevade info, tervisekontrolli tulemused, info töövõimetuse, raseduse ja joobeseisundi kohta ning andmed ametiühingu liikmelisuse kohta.
9.3. Punktis 9.1 nimetatud isikute isikuandmeid võib Eesti Kontsert muuhulgas töödelda järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
9.3.1. värbamise protsessis – töödeldakse lepingu sõlmimiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
9.3.2. otsustamaks töölepingu tingimused, sealhulgas tööülesanded ja -kohustused – töödeldakse lepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
9.3.3. töötasu, hüvitiste ja maksude maksmiseks – töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
9.3.4. töösoorituse hindamiseks, koolitus- ja arenguvajaduste määramiseks, ametikõrgenduse otsustamiseks ning töölepingu seadusest ja Eesti Kontserdi töökorralduse reeglitest kinnipidamise jälgimiseks – töödeldakse lepingu täitmiseks ning töölepingu seadusest, Eesti Kontserdi töökorralduse reeglitest ja ametijuhendist tulenevate kohustuste ja ülesannete täitmiseks;
9.3.5. isikuga suhtlemiseks nii kandideerimise protsessis kui töö- või praktikasuhte või vabatahtlikuna töötamise ajal – töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
9.3.6. töösuhtega seotud hüvitiste, puhkuste ja pensionilemineku võimaldamiseks – töödeldakse lepingu täitmiseks;
9.3.7. töölähetuste vormistamiseks – töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
9.3.8. töökorralduse reeglite või töölepingu seaduse rikkumise kohta tõendite kogumiseks – töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
9.3.9. töösuhte jätkamise või selle lõpetamise otsustamiseks – töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
9.3.10. soovitamiseks ja soovituskirjade koostamiseks – töödeldakse nõusoleku alusel;
9.3.11. tasuta parkimise võimaldamiseks ja korraldamiseks – töödeldakse nõusoleku alusel;
9.3.12. Eesti Kontserdi vara väärkasutamise ennetamiseks ja kaitsmiseks, töötajate ja teenusekasutajate turvalisuse tagamiseks – töödeldakse eesti Kontserdi õigustatud huvi kaitsmiseks;
9.3.13. muud isikuandmete töötlemised, millest Eesti Kontsert teavitab eelnevalt ja küsib nõusolekut, kui need ei tulene lepingust või seadustest.
9.4. Eriliiki isikuandmeid töötleb Eesti Kontsert järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
9.4.1. tööks vajaliku terviseseisundi ja töövõime hindamiseks ning haiguspäevade haldamiseks – töödeldakse lepingu täitmiseks ja töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
9.4.2. andmeid terviseseisundi kohta kasutatakse tööl erivajadustele vastava töökeskkonna loomisel – töödeldakse seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
9.4.3. andmeid ametiühingu liikmelisuse kohta kasutatakse ametiühingu liikmemaksu maksmiseks ja seadustest tuleneva kaitse tagamiseks – töödeldakse seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

10. Isikuandmete säilitamine
10.1. Eesti Kontsert säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid andmeid koguti või vastavalt nõuetele, mis tulenevad seadustest.
10.2. Eesti Kontserdis ja Eesti Kontserdiga seotud sündmustel tehtud fotod ja videod säilitatakse alatiselt.
10.3. Turvakaamerate salvestisi säilitab Eesti Kontsert vastavalt turvaseadusele vähemalt üks kuu, kuid mitte rohkem kui üks aasta, misjärel need kustutatakse.
10.4. Töötajate ja tööle kandideerijate andmeid säilitab Eesti Kontsert järgmiselt:
10.4.1. Tööle kandideerijate andmed Eesti Kontsert kustutab või hävitab (paberkandjal) hiljemalt üks aasta pärast konkursi lõppu võimaliku nõudeõiguse lõppemisel.
10.4.2. Töötajatega seotud dokumentatsiooni ja nendes sisalduvaid andmeid säilitab Eesti Kontsert pärast töösuhte lõppemist kuni 10 aastat ning enne 1. juulit 2009 sõlmitud töösuhte puhul kuni 50 aastat pärast töösuhte lõppemist. Seejärel need arhiveeritakse vastavalt arhiiviseadusele ja kasutatakse
üksnes ajaloo- ja teadusuuringute tarbeks.
10.4.3. Töötajate isikukaardid, välja võtmata tööraamatud ja tööraamatute registreerimise raamatud säilitab Eesti Kontsert alatiselt.
10.5. Eesti Kontserdi andmebaaside ja veebilehtede kasutamisega seoses töödeldavate isikuandmete säilitamine oleneb isikuandmete säilitamise eesmärkidest.
10.6. Veebilehe kasutaja saab ise igal ajal kustutada oma veebilehitsejasse Eesti Kontserdi veebilehtede poolt salvestatud küpsised.
10.7. Kõik dokumentide ja nendes sisalduvate isikuandmete säilitamise tähtajad on äratoodud Eesti Kontserdi dokumendiregistri kaudu leitavas dokumentide liigitusskeemis.

11. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
11.1. Isikuandmetele on juurdepääs nendel Eesti Kontserdi töötajatel, kellel on seda vaja oma tööülesannete täitmiseks, et osutada teenust, mida on soovitud kasutada.
11.2. Isikuandmetega kokkupuutuvatel Eesti Kontserdi töötajatel on lepinguline kohustus hoida konfidentsiaalsena töötamise ajal neile teatavaks saanud isikuandmed ning mitte muuta neid kättesaadavaks kolmandatele isikutele.
11.3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele toimub üksnes seaduse või lepingu alusel, või isiku nõusoleku alusel:
11.3.1. uudiskirja platvorm – uudiskirja saatmiseks edastatakse isiku e-posti aadress;
11.3.2. e-kirjade, koostöö ja dokumentide jagamise platvorm – kõik e-kirjad ja nende sisud;
11.3.3. postiteenuste osutaja – edastatakse nimi ja postiaadress;
11.3.4. raamatupidamise ja personaliarvestuse teenuse osutaja – edastatakse andmed, mis on nõutud raamatupidamis- ja personalijuhtimisreeglites;
11.3.5. IT-teenuse osutaja – edastatakse kõik andmed, mis tekivad seoses Eesti Kontserdi infosüsteemide kasutamisega;
11.3.6. inkassoteenuse osutaja – edastatakse andmed isiku tuvastamiseks, tema kontaktandmed ning andmed rahalise nõude kohta;
11.3.7. Eesti Kontserdi sotsiaalmeediakontod – edastatakse fotosid ja videoid eesti Kontserdi avalikelt üritustelt;
11.3.8. Maksu- ja Tolliamet, Haigekassa, Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet – edastatakse nimi, isikukood, töötasu ja info hüvitiste ja maksude kohta;
11.3.9. turvateenuse osutaja – edastatakse turvakaamerate salvestised ning Eesti Kontserdi sisekorra rikkumisega seotud isikuandmed, sh andmed rikkumise kohta;
11.3.10. parkimist korraldav ettevõte – autonumber, mark, parkimise aeg;
11.3.11. tööotsingu platvormid – tööle kandideerimiseks vajalikud andmed;
11.3.12. ametiasutused, sh õiguskaitseorganid, kohtutäiturid või kohtud, kui neil on taotluse tegemiseks õiguslik alus – edastatakse isikuandmed, mille küsimiseks on seaduslik alus.

12. Oma andmetega tutvumise õigus
12.1. Andmesubjektil on õigus Eesti kontserdi poolt tema kohta kogutud andmetega tutvuda, esitades päringu, millele vastatakse esimesel võimalusel. Andmed väljastatakse küsija soovi kohaselt kas paberil või elektroonselt.
12.2. Asjaajamises, personali jm haldustegevuse käigus on isikul muu hulgas:
12.2.1. õigus saada asjakohastes õigusaktides sätestatud juhul ja mahus infot isikuandmete töötlemise kohta, samuti juurdepääsu vastavatele andmetele (sh võimalust nendega tutvuda);
12.2.2. õigus nõuda asjakohastes õigusaktides sätestatud juhul ja mahus ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
12.2.3. õigus saada oma isikuandmed, mida isik on ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus;
12.2.4. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, samuti õigus taotleda asjakohastes õigusaktides sätestatud juhul isikuandmete kustutamist. Selline õigus puudub, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel;
12.2.5. õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel;
12.2.6. õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole, kui isiku arvates riivab tema isikuandmete töötlemine tema õigusi ja huve ega ole asjakohaste õigusaktidega kooskõlas.
12.3. Eesti Kontsert võib keelduda andmetega tutvumise soovi täitmisest asjakohastes õigusaktides sätestatud juhtudel, samuti kui see:
12.3.1. takistab või võib takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
12.3.2. kahjustab või võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
12.3.3. raskendab või võib raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses või
12.3.4. andmed on kustutatud.
12.4. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek, siis on andmesubjektil õigus see igal hetkel tagasi võtta.

13. Isikuandmete edastamine ja kaitse
Eesti Kontsert rakendab isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid. Koostööpartneritele või teenuse osutajatele andmete edastamisel käsitletakse konfidentsiaalsuse nõudeid põhjalikult nendega sõlmitud lepingutes, samuti veendutakse, et nende rakendatavad tehnilised turvameetmed oleksid piisavad. Isikuandmetega seotud küsimuste korral saab pöörduda Eesti Kontserdi poole e-posti andmekaitse@concert.ee teel või helistada +372 614 7700. Eesti Kontserdi postiaadress on Estonia pst 4, 10148 Tallinn.

Back to top
Meie veebileht kasutab küpsiseid, et isikupärastada Teie sirvimiskogemust. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.